ECTI-CARD 2024

  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Time
Description
Place
08.30 – 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ห้องรัตนสยาม
08.30 – 16.30 น. (7 พค.67) Workshop: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรวิทยากับการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพ เครื่องมือแพทย์ที่พร้อมใช้ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานร่วมกับการตัดสิน วินิจฉัย และรักษาโรค ห้องรัตนสยาม
10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงาน Oral Presentation รอบเช้า ห้องรัตนอัมรินทร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร
13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงาน Oral Presentation รอบบ่าย ห้องกันเกรา
14.30 – 15.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงาน Oral Presentation รอบบ่าย ห้องพนมดงรัก 2
17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Welcome Party ห้องศรีณรงค์ 1
18.00 – 22.00 น. งานเลี้ยง Welcome Party
  วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Time
Description
Place
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ห้องรัตนสยาม
09.00-09.30 น. พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024 กล่าวรายงานโดย (กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
กล่าวเปิดงานร่วมโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย นายกสมาคม ECTI Thailand
- พลตำรวจโท นายแพทย์ พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ห้องรัตนสยาม
10.00 – 10.30 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ: รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
,ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
Topic: การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21………
10.30 – 11.00 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ: รองศาสตราจารย์ ดร ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Topic: ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตรแม่นยำในประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย
11.00 – 11.30 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ: อ. วีระธรรม ตระกูลเงินไทย ปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ Topic: “ผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล”
11.30 – 12.00 น. วิทยากรบรรยายพิเศษ: ……………………….
Topic:………………………………………………….
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร
13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงาน Oral Presentation รอบบ่าย ห้องรัตนสยาม
13.00 – 14.30 น.
นำเสนอผลงาน Oral Presentation รอบบ่าย
ห้องรัตนอัมรินทร์
14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.
นำเสนอผลงาน Oral Presentation รอบบ่าย
ห้องกันเกรา
17.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ Banquet ห้องรัตนสุวรรณ
18.00 – 22.00 น.
เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ Banquet
หมายเหตุ : กำหนดการและจำนวนผู้เข้าร่วมงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณ์
  วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2567
Time
Description
Place
08,30 - 15.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย / ประชุมกลุ่มย่อย / ศึกษาวิถีชุมชนทัองถิ่น ภายในจังหวัดสุรินทร์

  ดาวน์โหลดกำหนดการ ECTI-CARD 2024