.

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 1 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

กลุ่มที่ 2 : วิศวกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ

กลุ่มที่ 3 : การจัดการพลังงาน และการจัดการอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 4 : เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์

กลุ่มที่ 5 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม หุ่นยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไอโอที และระบบควบคุมอัตโนมัติในชีวิตประาจำวัน

กลุ่มที่ 6 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเรียนการสอนทางไกล และ STEM

กลุ่มที่ 7 : หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Special Session : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Special Session : วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุดสาหกรรมอัจฉริยะ

Special Session : ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบบการสื่อสารดิจิทัล

Special Session : นวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Special Session : งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ (R2R)


รูปแบบการส่งบทความ

1. รูปแบบบทความวิจัย เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 2 ถึง 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนด

2. รูปแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความอาจนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาร่วมจัดแสดงในงานประชุมได้การส่งบทความ

การส่งบทความ จะต้องส่งผ่่านระบบ Online Submission วันสุดท้ายรับบทความวิจัย และบทความวิชาการวันที่ 16 มกราคม 2567 ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งบทความได้ที่นี่

***หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่านประสานงาน***