.

ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation


1. ข้อมูลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน/ข้อมูลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน แต่ละบทความจะได้รับเวลาในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เป็นเวลาทั้งหมด 15 นาที – ซึ่งประกอบไปด้วยเวลาในการนำเสนอ 12 นาที และตามด้วยเวลาในการตอบคำถาม 3 นาที ประธานในการประชุม (Session Chair) ของแต่ละช่วงจะเป็นผู้กำหนดเวลา ผู้นำเสนอควรเคารพและกระทำตามคำแนะนำของประธานในการประชุม ผู้นำเสนอควรเตรียมการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวลาในการถามและตอบคำถามจากผู้ที่สนใจในงาน ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงการถาม-ตอบคำถามจะเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้นำเสนอและผู้ฟัง คณะผู้จัดการประชุมขอแนะนำให้ผู้นำเสนอผลงานเตรียมสไลด์ในการนำเสนอ โดยความยาวประมาณ 13-15 สไลด์ ซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละสไลด์จะใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 1-2 นาที Final Program และ กำหนดการ ตามลำดับ

2. การนัดหมายกับประธานของแต่ละช่วงการประชุม ผู้นำเสนอทุกคนในแต่ละช่วงของการนำเสนอควรมาพบประธานในการประชุมที่ห้องนำเสนอตามที่จัดตารางไว้ โดยผู้นำเสนอควรมาก่อนแต่ละช่วงเวลาการนำเสนอ 10 นาที ประธานของแต่ละช่วงการประชุมจะถูกระบุไว้บนบอร์ดข้อมูลที่งานประชุมวิชาการ ผู้นำเสนอทุกคนควรเตรียมข้อมูลประวัติส่วนตัวอย่างสั้นๆประมาณ 2-3 ประโยคให้แก่ประธานในการประชุม เพื่อแนะนำตัวก่อนเริ่มการนำเสนอผลงาน

3. การนัดหมายกับประธานของแต่ละช่วงการประชุม ผู้นำเสนอทุกคนในแต่ละช่วงของการนำเสนอควรมาพบประธานในการประชุมที่ห้องนำเสนอตามที่จัดตารางไว้ โดยผู้นำเสนอควรมาก่อนแต่ละช่วงเวลาการนำเสนอ 10 นาที ประธานของแต่ละช่วงการประชุมจะถูกระบุไว้บนบอร์ดข้อมูลที่งานประชุมวิชาการ ผู้นำเสนอทุกคนควรเตรียมข้อมูลประวัติส่วนตัวอย่างสั้นๆประมาณ 2-3 ประโยคให้แก่ประธานในการประชุม เพื่อแนะนำตัวก่อนเริ่มการนำเสนอผลงาน

4. สไลด์ในการนำเสนอ ผู้นำเสนอควรเตรียมสไลด์ในจำนวนที่เหมาะสมในการนำเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที ผู้นำเสนออาจมีการเตรียมสไลด์หรือข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ช่วยในการตอบคำถามจากผู้ฟังในช่วงเวลา 3 นาทีในการถาม-ตอบคำถาม แต่ละสไลด์ไม่ควรมีเนื้อหาแน่นจนเกินไปทั้งรูปภาพและข้อความ การใช้ข้อความมากเกินไปควรถูกหลีกเลี่ยง ซึ่งผู้พูดควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงาน โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่าน สไลด์เองจนมากเกินไป การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น ข้อความที่ใช้ในสไลด์ควรมีขนาดประมาณ 20-24 points เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน ผู้นำเสนออาจให้เครื่องโน๊ตบุ๊คที่จัดเตรียมไว้ให้ในการนำเสนอ หรือใช้เครื่องโน๊ตบุ๊คส่วนตัวในการนำเสนอก็ได้ หากเป็นกรณีแรกนั้น ผู้นำเสนอควรมาพบประธานของแต่ละช่วงการประชุม ก่อนช่วงเวลานั้นประมาณ 10 นาที เพื่ออัพโหลดสไลด์ที่ใช้ในการนำเสนอลงในเครื่องโน๊ตบุ๊คที่จัดเตรียมไว้ให้ในห้องการนำเสนอ โดยไฟล์ที่ใช้ในการนำเสนอควรเป็น Microsoft PowerPoint (PPT) หรือ Portable Document Format (PDF) หากเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint ที่ใช้ในการนำเสนอ ขอให้ผู้นำเสนอเตรียมไฟล์ที่ทำการบันทึกพร้อมฟอนต์ทั้งหมดที่ใช้ในสไลด์

5. อุปกรณ์พื้นฐานจะมีการจัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละห้องการนำเสนอ ได้แก่: o จอโปรเจ็คเตอร์ o เครื่องโปรเจ็คเตอร์แบบแอลซีดี พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อแบบ VGA o เครื่องโน๊ตบุ๊คมาตรฐาน