.

สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์        วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฎสุรินทร์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.0 เป็นเสาหลักทางวิชาการ ส่งมอบบุคลากรสมรรถนะสูงและนวัตกรรม สร้างคุณค่าและมูลค่า พร้อมทั้งเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาค หนึ่งในพันธกิจที่ต้องดำเนินการ คือ ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ สร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับภายในและตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต อนุรักษ์และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประสานงานระดับท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในคณะ ฯ ที่มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024 ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมเป็นสุข” เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ึงทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้วางไว้ ขอให้การจัดงานประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะมีความสุขในการประชุม ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


.

สาส์นจากนายกสมาคม ECTI


ในนามของสมาคม ECTI ยินดี ต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2024) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ - Thongtarin Hotel จ.สุรินทร์


        ECTI-CARD 2024 เป็นความร่วมมือการจัดประชุมโดยสมาคม ECTI คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปณิธานตั้งแต่ก้าวแรก ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่มุ่งเป้าเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology) งานวิจัยและพัฒนาเน้นการประยุกต์ใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนท้องถิ่น ECTI-CARD เริ่มจัดขึ้นครั้งแรก ในปี พ ศ . 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสมาคม ECTI และได้หมุนเวียนกันจัดการประชุมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ที่ผ่านมาเจ้าภาพจัดการประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2554 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี พ.ศ. 2555 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2557 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2558 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2560 ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2563 ) มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2564 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร ( พ.ศ. 2566 ) สำหรับ ECTI-CARD ครั้งที่ 16 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ยินดีตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม ECTI และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติภายใต้หัวข้อ สุรินทร์ถิ่นช้างไทยเพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การสร้างสังคมเป็นสุข ในสภาพแวดล้อมของ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยน ความรู้ และ ประสบการณ์ อีกทั้ง ต่อยอดความคิดเพื่อสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน สอดรับกับหัวใจของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อ เติบโตอย่างยั่งยืน นั่นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดสู่การใช้งานจริง โดนเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นหุ้นส่วนของการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้น

       สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณ คณะ กรรมการจัด การประชุม ECTI-CARD 2024 และ คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่เป็นพันธมิตร สนับสนุน การจัดการประชุม อย่างต่อเนื่องที่สำคัญ ขอขอบคุณ ผู้แต่งและผู้นำเสนอบทความ และผู้อ่านประเมิน ขอขอบคุณคณะกรรมการทางเทคนิค ประเมินบทความตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ อีกทั้งคัดเลือกบทความดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุน การจัดประชุม จากหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้ง ผู้ เข้าร่วมประชุม ขอให้การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 202 4 ประสบความสำ เร็จ ตามที่ตั้งใจ ขอให้ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ เรียนรู้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ อย่าง สนุก ได้ มีเวลาพักผ่อน ท่องเที่ยว ณ สถานที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้ง ขอให้ เดินทางกลับ บ้าน โดยสวัสดิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้พบกับผู้เข้าร่วมประชุม อีก ใน ECTI-CARD ใน ครั้งต่อไปศาสตราจารย์ ดร เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
นายกสมาคม ECTI


.

สาส์นจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


" การพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องด้วยหากท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พื้นที่ต่าง ๆ ก็จะเกิดความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอื่น ๆ "


        ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024 ในหัวข้อ “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมเป็นสุข” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับความไว้วางใจจากทาง สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย หรือ Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand) มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้ และทางคณะ ฯ ขอต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าสู่เมืองสุรินทร์ ซึ่งได้ชื่อว่า "สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม "

        ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ สมาคม ECTI ที่ให้โอกาสทางคณะ ฯ ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในการจัดงานครั้งนี้และอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์